Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Liên minh hợp tác xã Tỉnh Nam Định
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 231
  • Tất cả: 126,119


Lượt xem: 308

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và chương trình hành động hệ thống Liên minh HTX Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Liên minh HTX Việt Nam) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025 diễn ra trong thời gian cả nước phấn đấu thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, Điều lệ và kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2016 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ; bầu Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua Điều lệ (sửa đổi). Văn kiện Đại hội, Điều lệ, Nghị quyết, Chương trình hành động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong 05 năm tới phải quán triệt và thực hiện đúng phương châm “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả” và nhiệm vụ chủ yếu "Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên".

Phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh, hiệu quả và bền vững; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế và địa bàn, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phù hợp với điều kiện của các địa phương; đẩy mạnh thu hút hộ cá thể tham gia HTX, THT, phát triển cả số lượng, qui mô, chất lượng và hiệu quả; HTX, liên hiệp HTX và THT sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; làm rõ chức năng, nhiệm vụ; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường trách nhiệm với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, cung ứng dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do Chính phủ, bộ, ngành, địa phương giao, ủy thác...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, liên hiệp HTX, THT, mang lại lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội ngày càng cao cho thành viên; thu hút phần lớn hộ cá thể ở địa bàn nông thôn, kể cả hộ cá thể ở địa bàn thành thị và thành phần kinh tế khác tham gia HTX, liên hiệp HTX, THT;

Xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh, thống nhất chặt chẽ tổ chức và hoạt động từ trung ương đến địa phương, được Nhà nước áp dụng chính sách cán bộ phù hợp và có đủ năng lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; 

Nhiệm kỳ 2020- 2025, hướng tới những mục tiêu cụ thể: thu nhập của thành viên HTX tăng bình quân 6%/năm trở lên; thu hút hộ cá thể, cá nhân, tổ chức khác là thành viên của HTX, THT tăng bình quân 15%/năm; ít nhất 60% hộ cá thể ở địa bàn nông thôn là thành viên HTX, THT; đến cuối năm 2025, thu hút ít nhất 90% tổng số HTX, 100% liên hiệp HTX và 30% THT đang hoạt động là thành viên chính thức của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Ít nhất 85% tổng số cán bộ quản trị và điều hành của HTX được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị, chuyên môn phù hợp; 100% cán bộ và người lao động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam được đào tạo, đào tạo lại kiến thức phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao.

Chủ trì, vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hằng năm ít nhất 2.000 HTX, 15 liên hiệp HTX theo Luật HTX năm 2012 và 4.000 THT có đăng ký theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019.

Hằng năm, xây dựng từ 300 - 500 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương.

Tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả (theo quy định hiện hành) trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 70%, trong lĩnh vực phi nông nghiệp đạt 80%; tỷ trọng đóng góp vào GRDP của các địa phương và GDP của cả nước từ 5% trở lên...

Để đạt được những mục tiêu đó, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam sẽ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể: Nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, HTX và năng lực quản trị HTX, liên hiệp HTX, THT; Đổi mới phương thức, hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ, vận động thành lập, thu hút các HTX, liên hiệp HTX, THT tham gia thành viên của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; thu hút hộ cá thể, cá nhân, tổ chức khác tham gia thành viên của HTX, liên hiệp HTX, THT; Thực hiện tốt và có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX; Xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương; nâng cao năng lực quản trị, tăng số lượng, hình thức liên kết, hợp tác, qui mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX, liên hiệp HTX, THT.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và cán bộ quản lý HTX; bồi dưỡng, đào tạo nghề cho thành viên và người lao động trong các HTX, liên hiệp HTX, THT và các thành viên khác thuộc kinh tế tập thể, HTX; Huy động nguồn lực trong nước và quốc tế, khai thác tiềm năng, lợi thế của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam để phát triển các hoạt động kinh tế, tạo nguồn thu, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX...

Nguồn:vca.org.vn

 

Bản quyền Liên minh hợp tác xã tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 119 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0228.3849058       Fax: 0228.3849058
Email:  lienminhnamdinh@gmail.com
Website:http://lienminhhtx.namdinh.gov.vn/