image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 110
  • Trong tuần: 1 515
  • Tất cả: 220615
Hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển

Năm 2023, trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phát triển. Nhờ đó, kinh tế tập thể, HTX đã duy trì hoạt động ổn định, đạt hiệu quả sản xuất, kinh doanh và có bước phát triển mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

anh tin bai

Hợp tác xã Dịch vụ Linh Phát, xã Hải Chính (Hải Hậu) liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nấm các loại.

Toàn tỉnh hiện có 514 HTX, 1 Liên hiệp HTX, 2.000 tổ hợp tác trong các ngành, lĩnh vực kinh tế; trong đó có 386 HTX lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, ngư, diêm nghiệp, 86 HTX phi nông nghiệp, 42 quỹ tín dụng nhân dân với trên 375 nghìn thành viên chủ yếu là đại diện hộ và trên 400 nghìn lao động thời vụ chủ yếu ở khu vực nông thôn và các làng nghề. Để thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” tới toàn thể đảng viên và đội ngũ cán bộ HTX, đồng thời giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết và kế hoạch của tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã tích cực đóng góp ý kiến vào báo cáo đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 3-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Nam Định. 5 HTX được UBND tỉnh quyết định lựa chọn tham gia Đề án gồm: HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng), HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Trực Tuấn (Trực Ninh), HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Yên Nhân (Ý Yên), HTX Nông nghiệp và Cơ khí Xuân Tiến (Xuân Trường), HTX Sản xuất kinh doanh, dịch vụ Trung Hiếu (Nghĩa Hưng). Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX tiếp tục được triển khai thực hiện. Công tác bồi dưỡng cán bộ HTX luôn đảm bảo chất lượng, có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của các HTX. UBND tỉnh đã có Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 16-6-2023 về phân bổ kinh phí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý và thành viên HTX với kinh phí là 400 triệu đồng; Liên minh HTX tỉnh triển khai thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cán bộ kiểm soát HTX với kinh phí là 300 triệu đồng.

Đặc biệt, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho khu vực kinh tế tập thể, HTX. Liên minh HTX tỉnh đã không ngừng hoàn thiện về tổ chức, nỗ lực triển khai toàn diện trên các lĩnh vực công tác như: tuyên truyền, vận động, tư vấn, thực hiện các giải pháp nhằm không ngừng đổi mới phát triển kinh tế tập thể của tỉnh theo từng giai đoạn; làm tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; tổ chức các hoạt động phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức Đảng, chính quyền các địa phương. Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, liên hiệp HTX”, “HTX tiên phong trong xóa đói, giảm nghèo bền vững”; “HTX chung sức xây dựng nông thôn mới”… Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh triển khai sáng tạo công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao gắn với chuyển đổi số đồng thời tổng kết, nhân rộng các mô hình mới, các HTX điển hình tiên tiến. Những tháng đầu năm, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp tuyên truyền đến các HTX về chương trình hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp với Chính phủ, một số tỉnh, trường đại học của Nhật Bản trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nâng cao tay nghề, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đưa cán bộ, lao động nông nghiệp sang học tập, lao động tại Nhật Bản, tạo nguồn lực chất lượng thúc đẩy phát triển HTX nông nghiệp của tỉnh trong giai đoạn mới. Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với Tổ chức phát triển Hà Lan Agriterra ký hợp tác tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn xây dựng chuỗi giá trị hiệu quả cho 3 HTX tại các huyện Ý Yên, Nam Trực, Nghĩa Hưng giai đoạn 2023-2026. Đồng thời, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp khai thác, tranh thủ nguồn từ Liên minh HTX Việt Nam, quỹ khuyến công quốc gia giới thiệu, đề xuất hỗ trợ đầu tư công nghệ, máy móc trang thiết bị, tem, nhãn, bao bì, thủ tục hồ sơ đăng ký chất lượng sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đã được chấp thuận hỗ trợ cho 7 HTX.

Liên minh HTX tỉnh còn nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, phát triển HTX trên các mặt công tác: thành lập mới, xây dựng mô hình; bồi dưỡng, đào tạo; xúc tiến thương mại; liên doanh, liên kết; quy mô, chất lượng hoạt động dịch vụ; hỗ trợ HTX thiết lập cơ chế cung ứng vật tư nguyên liệu và tổ chức tiêu thụ sản phẩm OCOP của HTX. Liên minh HTX tỉnh luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động phát triển thành viên. Trong những tháng đầu năm 2023, đã thành lập mới 12 HTX, dự kiến hết năm 2023 có 520 HTX và Quỹ tín dụng nhân dân, tăng 1,3% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Doanh thu bình quân 1 HTX đạt 2 tỷ 300 triệu đồng (bao gồm cả Quỹ tín dụng nhân dân). Thu nhập bình quân người lao động làm việc thường xuyên trong HTX khoảng 3,2 triệu đồng/người/tháng. Số HTX hoạt động đạt chuẩn tiêu chí 13.1 về HTX trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM có 250 HTX, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”, thời gian tới, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho khu vực kinh tế tập thể, HTX, góp phần quan trọng đưa kinh tế tập thể, HTX của tỉnh ngày càng phát triển trong trong giai đoạn mới./.

Nguồn: baonamdinh.vn

Bản quyền Liên minh hợp tác xã tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 119 – Đường Lê Hồng Phong – Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0228.3849058       Fax: 0228.3849058
Email:  lienminhnamdinh@gmail.com
Website:http://lienminhhtx.namdinh.gov.vn/